ochrona

Jakie są uprawnienia agencji ochrony?

Ochrona osób i mienia w Polsce regulowana jest zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku, która jasno określa zakres uprawnień przysługujących specjalistom z tej branży. Koncesjonowane agencje ochrony podlegają rozporządzeniom wydawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego w wykonywaniu swoich obowiązków powinny dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do zakresu oraz skali tych działań. Warto je zebrać i przeanalizować.

Na rynku pracy obecni są nie tylko kwalifikowani pracownicy ochrony, ale też pracownicy ochrony niekwalifikowani, delegowani przez firmę do realizacji zadań takich jak: ochrona mienia, sprawowanie pieczy nad klientami czy ujęcie podejrzanych do czasu przyjazdu policji. Ich kompetencje są znacznie bardziej ograniczone, niemniej jednak bardzo często regulowane przez obowiązujące prawo.

Jakie prawa obowiązują koncesjonowane agencje ochrony?

Kwalifikowany pracownik ochrony, zanim przystąpi do jakichkolwiek czynności musi, zgodnie z obowiązującą ustawą, przedstawić się imieniem oraz nazwiskiem i wylegitymować dokumentem, który został wydany przez komendanta wojewódzkiego Policji. Taki pracownik może:

  • wylegitymować osobę znajdującą się na terenie chronionego obiektu – tak, aby poznać jej tożsamość oraz sprawdzić, czy ma uprawnienia, aby przebywać w danej strefie, np. na sklepowym zapleczu czy placu manewrowym magazynu; jeśli kwalifikowany pracownik ochrony stwierdzi w efekcie, że dana osoba nie może przebywać na terenie obiektu, może poprosić o jego opuszczenie;
  • zastosować wobec ujętej osoby siłę fizyczną pod warunkiem, że stwarza ona zagrożenie życia i zdrowia dla innych osób, które przebywają na terenie obiektu lub też chronionego mienia. Warto pamiętać, że ochrona nie może zastosować siły wobec osób starszych czy niepełnosprawnych, a także dzieci do 13 lat oraz ciężarnych kobiet;
  • ująć osobę stwarzającą zagrożenie zanim przyjedzie wezwana na miejsce policja. Może w tym celu sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego, czyli np. użyć siły fizycznej, kajdanek na ręce, a także pałki – jeśli ujęty stawia przy zatrzymaniu opór;
  • w szczególnych wypadkach zastosować broń palną – zdarza się to jednak w sytuacjach ekstremalnych.

Nawet, jeżeli znane są nam zapisy ustawy, która nie pozostawia miejsca na spekulacje czy nadinterpretacje, niezwykle często możemy spotkać się z sytuacjami, w których pracownicy ochrony oskarżani są o nadużywanie swoich uprawnień, zachowanie nieadekwatne do skali zajścia, nieprofesjonalną postawę, agresję czy brak kultury osobistej. Na takiego pracownika można złożyć skargę. Jeśli jej zasadność zostanie uznana, pracownikowi ochrony może grozić nawet odpowiedzialność karna i pozbawienie wolności na czas do 5 lat.

Kto może zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Agencje ochrony, zatrudniając pracowników, tworzą profil kandydata, który odpowiada nie tylko wewnętrznym standardom przedsiębiorstwa, ale również ogólnie przyjętym wymogom. I tak kwalifikowanym pracownikiem ochrony może zostać osoba, która m.in.:

  • ukończyła 21 lat,
  • ukończyła co najmniej gimnazjum / ósmą klasę szkoły podstawowej,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
  • wobec której nie toczy się obecnie postępowanie karne.

Tego typu wytyczne pozwalają wierzyć, że w efekcie pierwszej „selekcji”, w procesie rekrutacji wezmą udział jedynie ci aplikujący, który w zawodzie ochroniarza widzą nie tylko pracę, ale również misję polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa innym osobom.

Aby mieć pewność, że ochroniarze będą postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z usług profesjonalnych i doświadczonych agencji ochrony, np. Konsalnet.