Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym

Komunikaty

PROW ”Rozwijanie działalności gospodarczej”

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja  jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” informuje o przeprowadzeniu szkolenia i konsultacji bezpośrednich dla przedsiębiorców 

29.09.2016 o godz: 09:19
Czytaj dalej

Pieniądze na inwestycje

To już ostatnia szansa na skorzystanie z pożyczki ze środków RPO WP w ramach projektu:
„Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.

29.09.2016 o godz: 08:46
Czytaj dalej

Podsumowanie spotkania nt. konkursu o dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach RPO WP Działanie 1.5

W dniu 19 września br. Starostwo Powiatowe w Hajnówce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja – Partnerem Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” zorganizowało spotkanie informacyjne nt. konkursu o dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

23.09.2016 o godz: 13:32
Czytaj dalej

Szkolenie i konsultacje dla przedsiębiorców mogących aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja  jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” zaprasza na szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców mogących aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresieRozwijanie działalności gospodarczej”  szczegółowo określonym w SRLKS LGD „Puszcza Białowieska” w dniu 21 września 2016 r. w  godzinach 10.00 – 15.00, w sali konferencyjnej nr 12  budynku  Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1.

15.09.2016 o godz: 10:15
Czytaj dalej

MIKRODOTACJE

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja – jeden z realizatorów przedsięwzięcia „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” informuje o przeznaczeniu środków z Programu Mikrodotacji realizowanego w latach 2013 -2016:

W ramach Komponentu 1, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń, oraz rad sołeckich z Programu Mikrodotacji prowadzonego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym zostało dofinansowanych 13 projektów na łączną kwotę w wysokości 58 722,95 zł.

Opisy projektów zrealizowanych z mikrodotacji można znaleźć tutaj.

W ramach Komponentu 2, przeznaczonego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, prowadzących działalność rolniczą i mikroprzedsiębiorców z Programu Mikrodotacji prowadzonego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym zostało dofinansowanych 18 projektów na łączną kwotę w wysokości 342 432,00 zł.

Opisy projektów zrealizowanych z mikrodotacji, na publikację których Wnioskodawcy wyrazili zgodę prezentujemy tutaj.

****

Wyniki dodatkowego naboru wniosków na mikrodotacje nr naboru 4/K2/2016

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” informuje o zakończeniu I części oceny wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną z Komponentu nr 2, nabór 4/K2/2016 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Poniżej przedstawiamy listę czterech wnioskodawców, którzy niniejszym zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących przygotowania biznesplanu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanych przedsięwzięć.
Warsztaty odbędą się w dniach 21-22 marca 2016 r. w Białowieży.

Lp. NUMER EWIDENCYJNY IMIĘ I NAZWISKO NAZWA WNIOSKODAWCY
1 17/4/K2/2020 Tomasz Wołkowycki
2 4/4/K2/2016 Kamil Andrejuk Linare Kamil Andrejuk
3 3/4/K2/2016 Sylwia Kamińska Gabinet Kosmetyczny Odnowa
4 2/4/K2/2016  Ewa Stepaniuk

****

Dodatkowy Nabór wniosków nr 4/K2/2016

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza czwartą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji w ramach Komponentu nr 2 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.
Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 2  to: 20 000,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników; zamierzające podjąć działalność dodatkową, w tym w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania produktu lokalnego, regionalnego;
 • inne podmioty, o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniającymi do 9 osób) funkcjonujące na obszarze działania;
 • osoby fizyczne zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 15 stycznia do 15 lutego 2016 r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 4/K2/2016
<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

 

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent składa Wniosek aplikacyjny o przyznanie mikrodotacji na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu
  o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

 

Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu rolników

 1. Informacja o dotychczasowej działalności.
 2. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).
 3. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

 

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku dostępne są na stronie Centrum Wdrażania Projektów www.cwpbialowieza.pl  (w zakładce MIKRODOTACJE) i na stronie Białowieskiego Parku Narodowego www.bpn.com.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI).

REGULAMIN-MIKRODOTACJI_30_08_2015
Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny
Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej3
Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje
Zalacznik-nr-4-Biznes-plan-przedsiewziecia
Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu
Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT
Zalacznik-nr-7-Arkusz-Kwalifikacji-Projektu
Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji

 

Kontakt:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
Tel. 22 663 78 00Tel./fax. 22 663 09 86 e-mail: biuro@polskawies2000.pl
Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego) Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)Tel. 85 655 24 15
e-mail:
cwpbialowieza@nida.pl

 

****

Nabór wniosków nr 3/K1/2015

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza trzecią rundę naboru wniosków z komponentu nr 1 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno – oświatową, obejmującą:

 1. kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej z gmin Białowieża, czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1  to: 7 500,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin,
 2. rady sołeckie z obszaru ww. gmin,
 3. mikroprzedsiębiorcy z obszaru ww. gmin. na projekty uzupełniające działania sieciowe lokalnych podmiotów, wymienionych w pkt. 1 i 2.

Preferowane będą Projekty:

– sieciowe, czyli takie, gdy przedsięwzięcie/projekt obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia. W przypadku projektu sieciowego o dofinansowanie może ubiegać się niezależnie każdy z podmiotów współrealizujących projekt, a  wielkość dofinansowania projektu sieciowego stanowi sumę mikrodotacji uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 000,00 zł brutto łącznie dla wszystkich podmiotów,

– promujące cele  Programu określone w § 4 ust 2.1 a) Regulaminu Programu Mikrodotacji, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 1 do 30 września 2015 r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie wzorem.

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 3/K1/2015
<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

Wniosek o przyznanie mikrodotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy/ów tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS,

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

 1. Informacja o dotychczasowej działalności (np. zrealizowanych projektach).
 2. Załącznik nr 4 – Biznes plan przedsięwzięcia.
 3. Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.
 4. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 5. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku:

REGULAMIN-MIKRODOTACJI_30_08_2015

Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny

Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej3

Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje

Zalacznik-nr-4-Biznes-plan-przedsiewziecia

Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu

Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT

Zalacznik-nr-7-Arkusz-Kwalifikacji-Projektu

Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji

Kontakt:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. RatajaAl. Reymonta 12a, 01-842 WarszawaTel. 22 663 78 00
Tel./fax. 22 663 09 86e-mail: biuro@polskawies2000.pl
Centrum Wdrażania Projektów
(siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)Tel. 85 655 24 15e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

 

****

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Nabór wniosków nr 3/K2/2015

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza trzecią rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji w ramach Komponentu nr 2 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 2  to: 20 000,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników; zamierzające podjąć działalność dodatkową, w tym w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania produktu lokalnego, regionalnego;
 • inne podmioty, o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniającymi do 9 osób) funkcjonujące na obszarze działania;
 • osoby fizyczne zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 23 marca do 24 kwietnia 2015 r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 3/K2/2015
<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

 

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent składa Wniosek aplikacyjny o przyznanie mikrodotacji na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu
  o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

 

Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu rolników

 1. Informacja o dotychczasowej działalności.
 2. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).
 3. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

 

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku dostępne są na stronie Centrum Wdrażania Projektów www.cwpbialowieza.pl  (w zakładce MIKRODOTACJE) i na stronie Białowieskiego Parku Narodowego www.bpn.com.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI).

REGULAMIN-MIKRODOTACJI_26_11_2014
Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny
Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej
Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje
Zalacznik-nr-4-Biznes-plan-przedsiewziecia
Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu
Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT
Zalacznik-nr-7-Arkusz-Kwalifikacji-Projektu
Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji

 

Kontakt:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. RatajaAl. Reymonta 12a, 01-842 WarszawaTel. 22 663 78 00Tel./fax. 22 663 09 86e-mail: biuro@polskawies2000.pl Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)Tel. 85 655 24 15e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

 

****

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Nabór wniosków nr 2/K1/2014

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza drugą rundę naboru wniosków z komponentu nr 1 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, obejmującą:

a)   kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,

b)   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,

c)   przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych,

d)   na szeroko rozumianą działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi z gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

 Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1  to: 7 500,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin
 • rady sołeckie z obszaru ww gmin.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 9 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (skrzydło Pokoi Gościnnych BPN, pokój 115)
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie wzorem.

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 2/K1/2014
<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

 

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

Wniosek o przyznanie mikrodotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy/ów tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS, Statut.

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

 1. Informacja o dotychczasowej działalności (np. zrealizowanych projektach).
 2. Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-przedsiewziecia
 3. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 4. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe lub poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego), w przypadku wkładu własnego w postaci finansowej.

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku:

REGULAMIN-MIKRODOTACJI_26_11_2014.doc

Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny

Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej-2

Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje

Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu

Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT

Zalacznik-nr-7-Arkusz Kwalifikacji Projektu

Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji.doc

 

Kontakt:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. RatajaAl. Reymonta 12a, 01-842 WarszawaTel. 22 663 78 00
Tel./fax. 22 663 09 86e-mail: biuro@polskawies2000.pl
Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym
(siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)Tel. 85 655 24 15e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

****

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

 Nabór wniosków nr 2/K2/2014

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza drugą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji w ramach Komponentu nr 2 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

 Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 2  to: 20 000,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników; zamierzające podjąć działalność dodatkową,  w tym w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania produktu lokalnego, regionalnego;
  • inne podmioty, o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniającymi do 9 osób) funkcjonujące na obszarze działania;
  • osoby fizyczne zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 30 czerwca do 30 lipca 2014 r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 2/K2/2014
<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

 

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent składa Wniosek aplikacyjny o przyznanie mikrodotacji na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu
  o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

 

Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą:

kserokopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu rolników

 1. Informacja o dotychczasowej działalności.
 2. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).
 3. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

 

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku dostępne są na stronie Centrum Wdrażania Projektów www.cwpbialowieza.pl  (w zakładce MIKRODOTACJE) i na stronie Białowieskiego Parku Narodowego www.bpn.com.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI).

REGULAMIN MIKRODOTACJI 23-06-2014
Załącznik nr 1 – Wniosek aplikacyjny
Załącznik nr 2 – Regulamin Prac Komisji Kwalifikacyjnej
Załącznik nr 3 – Wzór umowy na mikrodotacje
Załącznik nr 4 – Biznes plan przedsięwzięcia
Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
Załącznik nr 7 – Arkusz Kwalifikacji Projektu
Załącznik nr 8 – Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykorzystania mikrodotacji

 

Kontakt:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

Al. Reymonta 12a
01-842 Warszawa

Tel. 22 663 78 00
Tel./fax. 22 663 09 86

e-mail: biuro@polskawies2000.pl

Centrum Wdrażania Projektów
(siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)

Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża (pokój 115)

Tel. 85 655 24 15

e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

 

****

 

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Nabór wniosków nr 1/K1/2013

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza pierwszą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji dla podmiotów oraz przedsięwzięć pobudzających aktywność gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Kleszczele w zakresie ich samorealizacji społecznej, zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości.

 Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1  to: 7 500,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin;
  • rady sołeckie z obszaru ww. gmin.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

 • w terminie: od 19 listopada do 10 grudnia 2013r.
 • w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
Poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9:00-17:00
Wtorki, czwartki w godzinach 9:00-18:30

 • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie wzorem.

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

Wniosek o przyznanie mikrodotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
 2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
 3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Informacja o dotychczasowej działalności (np. zrealizowanych projektach).
 5. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku:

REGULAMIN MIKRODOTACJI_19-11-2013
Załącznik nr 1 – Wnioskek aplikacyjny
Załącznik nr 2 – Regulamin Prac Komisji Kwalifikacyjnej
Załącznik nr 3 – Wzór umowy na mikrodotację
Załącznik nr 4 – Biznes plan przedsięwzięcia
Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
Załącznik nr 7 – Ocena szczegółowa
Załącznik nr 8 – Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykorzystania mikrodotacji

Kontakt:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Tel. 22 663 78 00
Tel./fax. 22 663 09 86

e-mail: biuro@polskawies2000.pl

Centrum Wdrażania Projektów
(siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)

Tel. 85 655 24 15

e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

 ****

 

Nabór wniosków 1/K2/2013

Znamy już wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Informacja - polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki.

Informacja - Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Nidzicką Fundację Rozwoju "NIDA" z siedzibą w Nidzicy.

§1 Definicje

 1. Administrator - ooznacza Nidzicką Fundację Rozwoju "NIDA" z siedzibą w Nidzicy (13-100) ul. Rzemieślnicza 3, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie cwpbialowieza.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer
  2. przeglądarka Mozilla FireFox
  3. przeglądarka Chrome
  4. przeglądarka Safari
  5. przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.